English / USA Canada (english) English / UK | GB Ireland / Éire  EU / European Union Limba română / Romania Hungarian / Magyar nyelvü

DIOZÓFIA = Isteni Filozófia

Diozófiai értekezések, elmélkedések és tanulmányok Le


»Diozófia | Meditáció ~  

Útvonal: (Nyitóoldal) =>

Diozófia | Meditáció ~

  .    


Diozófiai értekezések, elmélkedések és tanulmányok


DIOZÓFIAI ÉRTEKEZÉS

A MEDITÁCIÓRÓL


Az emberi öntudatnak színvonala nagyon különböző.
Az öntudati állapotnak végletei között számtalan fokozat van.

Az ezoterikus munkával azt akarjuk elérni, hogy öntudatunkat a lehető legmagasabb fokra fejlesszük és azon állandósítsuk is.MEDITÁCIÓ
Ennek elérését szolgálja az okkult tudományos meditáció.

A sors keresztjét hordozó ember a sötétségben tapogatódzik és csak szenvedések és hosszú életek árán szerzett tapasztalatok segítségével kezd lassan ébredezni.

Az az ember, aki megértette, hogy a személyisége nem valóság, hanem káprázat, öntudatosan rálép az úgynevezett belső ösvényre, és öntudatosan fejleszti annak fokozatait, amíg sikerül neki teljes öntudattal átlépni a ki nem nyilatkoztatott világ küszöbét.

Így kell értelmezni azt a Krisztus-i mondást, hogy, aki nem lép át a "tű fokán" nem léphet be "Isten országába".

A meditációs gyakorlatoknak éppen az a célja, hogy megtanuljunk a "tű fokán" átlépni.

Ezt csak úgy érhetjük el, ha keresztül megyünk (képletesen) a "misztikus halál" kapuján, amikor ugyanis levetünk magunkról minden anyagi vonatkozást, alsó ÉN-ünket és így a személyiségünket átváltoztatva, megtaláljuk a magasabb ÉN-ünket, mely lényegünk magva és vezetője.

Ez a folyamat egy belső átélés kell, hogy legyen olyan formában, hogy meditálás közben kizárjuk tudatunkból a külvilágot, annak híúságait, anyagias vágyait, csábításait, hibáit és visszavonulva Felsőbbrendű ÉN-ünkbe eggyéválunk a bennünk latensen jelenlevő krisztusi erővel, Krisztussal.

Ez egyszersmind "Isten országa" is, melyet a mustármaghoz hasonlít Jézus (Márk IV. 32-ben), mely ugyan a legkisebb, de ha földbe vettetik és felnő, minden veteménynél nagyobb lesz és az égi madarak fészket raknak alatta.

Ha nem volnánk annyira a földiekbe bonyolódva, akkor értenénk az isteniekhez és tapasztalnánk valamit a "mennyei" szemlélődésből is.

Miután Isten mindenütt jelen van, meg kell, hogy tudjuk találni valamelyik aspektusában.
Ezért kell a legnagyobb akadályt lebontanunk, mely az Őhozzá elvezető utat elzárja, és ez a személyiségünk, a "Persona".
Szerk megj:
tehát, nem az ÉGÓ -ahogy azt sokan, tévesen hiszik- hanem a személyiség.

Ennek az átváltozásán, lebontásán munkálkodunk a meditáció alatt.

Ha a fejlődést nem szolgáló, személyes vágyat és titkos óhajt feláldozzuk Istennek, akkor őt nem testben, hanem lélekben és igazságban imádjuk, amint ezt János ev. jelzi a IV. 24-ben.
(Az Isten lélek: és a kik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.
Jn 4:24)

Ha ezt elértük, minden önzetlen kérésünk meghallgatásra talál.

Máté mondja a VII-ik vers 8-ik sorában: "minden kérő megnyeri azt, amit kér és minden kereső megtalálja amit keres, és a zörgetőnek megnyittatik".

Isten tehát mindig kész arra, hogy magához emeljen, ha személyiségünk falával nem zárkozunk el előle.

A meditáció tehát olyan út, melyen kívülről befelé haladunk.

Kapuja a koncentráció: figyelmünk összpontosítása és fegyelmezése tehát cselekvés, öntudatos ébrenlét.

Ez átsegít az elmélyülésbe, a tulajdonképpeni meditációs állapotba, mely öntudatos félálom, tehát itt a mentálunk ki van kapcsolva és a gondolkodás zürzavara le kell, hogy legyen küzdve, hogy kezdetét vehesse a szellemi szemlélődés.

Meditáció | Relaxáció | Koncentráció | KontemplációMagasabb foka a kontempláció, amikor gondolataink háborgása teljesen elcsendesül és beáll az öntudatos álom állapota: csendesen, magunkba mélyülve egyesülünk a szellemi világgal.

Ez tehát önmagunk által előidézett TRANSZ-állapot.

Még magasabb foka az illumináció: az anyagtól való teljes felszabadulás, minden vágy kialvása, ez azonban nem megsemmisülés, hanem az örök megdícsőült életnek és boldogságnak a szemlélése és átélése.

Máté evangéliuma 10-ik versének 39-ik sorában, Jézus így szól: "aki életét megtartja, elveszti, aki elveszti én érettem, megtalálja azt".

Jézus utal tehát a misztikus vándornak erre az utjára, amelyen az ezotérikus tanítvány a külvilág kísértéseit felismerve, azokról lemond és befele fordúlva megismeri belső szellemi életét.

Amilyen mértékben sikerül tudatunkból kizárni a külvilág hiábavalóságait, olyan mértékben tárul ki lelkünk, szellemünk a tiszta szellemi hatások számára.

Az adoráció állapota egyenlő az úgynevezett "uniomistica"–val, melyben a karma szétfoszlik és szellemünket betölti az objektív megismerés teljessége, ami egy téren- és időn kívüli állapotot jelent.

Ebben az állapotban az asztrális és mentális emociókat lekűzdöttűk és a nagy "csend", a mélységes nyugalom árad el belőlünk.
Ha éberséggel befelé hallgatozunk, meghalljuk azt a belső hangot, amelyet mi, okkultisták, a "Csend hangjának" nevezünk.

Amidőn a meditációs útat magyarázom, az evangélium tanításaira hivatkozom, mert igazolni óhajtom, hogy igenis az ezótérikus iskola "Út Krisztushoz", hiszen az egész folyamat, a meditáció útján való felfejlődésünk krisztusi tanításokon alapszik, csak jól meg kell őket érteni.

A meditációs gyakorlatok helyére nézve, szintén evangéliumi tanításra hivatkozom.
Jézus -többek között- ezeket mondta:
"Te pedig, mikor imádkozol, menj be a te titkos házadba és ajtód bezárva, imádjad a te Atyádat, aki titkon van: és a te Atyád aki titkon van megfizet neked nyilván" (Máté ev. 6:6).

Jézusnak ez a tanítása egyrészt utal arra, hogy elmélyülés céljából vonuljunk vissza a mi csendes zavartalan magányunkba, bezárva érzékszerveink ajtaját a külvilág hatásai elött.

A fentiekből kitűnik, hogy az okkultizmus és minden ami vele összefügg, a legtisztább fehér mágia, melyet Krisztus tanított.

Az erre vonatkozó tanítások egész tömkelege, mint okkult gyöngyszemek vannak a Szentírásban elrejtve.

Célunk az, hogy ezeket a gyöngyszemeket megtaláljuk, kibányásszuk, megértsük és magunkban asszimiláljuk, feldolgozzuk.

A gyakorlatok lassú, de komoly kitartó törekvés mellett, biztosan sikerre vezetnek, mert ez az evolució, a fejlődés célja a pionírok, az úttörők számára.

A haladás a szellemi ösvényen azonban teljesen egyéni, tarthat néhány hónapig, több évig vagy egy egész életen át, míg az első eredmény -meg-mutatkozik.
Attól függ, ki hol áll fejlődésének fokozatán.

A gyakorlatokat légzési gyakorlatokkal kezdjük, majd koncentrációs gyakorlatokkal folytatjuk, míg beevezünk az igazi elmélyülésbe.

Jeladásunkat belső élményeink szerint ellenőrizhetjük, ezek jeleiből tudjuk meg, hogy jól meditáltunk-e vagy sem.

Gondolatainkat kicserélhetjük egymás között, hiszen kölcsönös diszkrécióra adott becsületszavunk kötelez.

Misztikus ösvényen szerzett bizonyosságok azt a biztos tudatot nyújtják nekünk, hogy igenis van egy túlvilági társadalom, melyhez tartozunk, ez az "Isten-országa", a szellemi és örök principiumok világa, továbbá, hogy Isten-országához lassan, de biztosan közeledünk és ennek felismerése bizony semmiféle földi örömhöz sem hasonlítható boldogság.

Ehhez csupán befelé fordulás, álhatatos, soha meg nem szakítható gyakorlás szükséges kapcsolva a magasrendű etikai élettel, melyre köteleztük magunkat és amely az önzetlenségből fakadó szeretet szolgai munkájában jut kifejezésre, amivel aztán a csakrák fejlesztése párosul.

A szellemi felszabadulás, az Unió-misztika átélésének csodálatos tartalmát, megrendítő nagyszerűségét emberi szavakkal nem lehet kifejezni.

Képzelhető-e magasabb élmény élő ember számára, mint eggyé válni a bennünk szunnyadó Krisztussal, megismerni a láthatatlant, a mindenütt jelenlévő Isteni erőket, a szeretetnek, bölcsességnek, szépségnek és az életünknek ki nem apadó forrásait, megismerni azt, Aki mindenhol jelen van, megismerni a "kenyeret", amely minket éltet és táplál.

Ez az a "kenyér", amelyről János ev. 6/57-ben (Jn 6:48-59, eukarisztia) van szó, az a kenyér, mely a "mennyből" száll alá, és "miként engem az élő Atya küldött és én az Atya által élek, aki engem eszik, az is él általam".

Nincs más út.
Az anyagvilágon keresztül kell törtetnünk, át kell hatolnunk irdatlan bozotján vigyázva, hogy el ne tévedjünk, mert ha eltévedünk nagyon nehezen fogunk kijutni a világosságra.


/  !  /

~ * ~


.

Diozófia | Email

Ezen írásoknak és ezeknek az értekezéseknek, cikkeknek, kép- video- és és hanganyagoknak a teljes- és összes tartalma, szerzői jogvédelem alatt áll. Másolása, tárolása, vagy másik weboldalon való -akár bármely részletének- megjelentetése, valamint publikálása, semmilyen formában nem megengedett, (ill. csak a szerző(k) előzetes írásbeli engedélyével lehetséges)!


© Copyright. Minden jog fenntartva!

www.diozofia.hu


* * * * * * *

.


Megj.:
Az integrált ÉletErő Generátorokkal működő ÉletEnergia Készülékek, nagymértékben és hatékonyan segítik a meditációt, relaxációt és a -re-vitalizációt.
Amikor meditálsz, vagy csak egyszerüen gyorsan és hatékonyan relaxálni szeretnél, állítsd be ÉletEnergia Készüléked a legkissebb / legalacsonyabb frekvenciára, és helyezd a strukturális kapcsot a 'napfonat' (solar-plexus) energia-csokrodra / 3.-ik chakrádra.
(Majd hunyd le a szemed és mosolyogj, érezd, ahogy az ÉletEnergia & ÉletErő belép a napfonat-csakrádba és onnan szétterjed minden irányba, érezd, ahogy átjárja tested minden porcikáját, jólesően 'lecsendesít' és megnyugtat, ezzel is és hatékonyan elősegítve a mély és hatékony meditációdat  :-)).»» Diozófia = Isteni Filozófia
  »» Diozófia | Meditáció ~


Egyéni Google keresőmotor ezen weboldalakhoz: ÉletEnergia Készülékek | www.eletenergia.hu & Google »»

top
Content
Diozófia = Isteni Filozófia | - embertársaink szolgálatában, testi, lelki és spirituális fejlődésük érdekében -
{ facebook Facebook: ÉletEnergia & Életenergia Készülékek G+ google+ életenergia Google Plus ÉletEnergia & ÉletErő Google Site ÉletEnergia Google Sites ÉletEnergia & ÉletErőG Blogger ÉletEnergia Google Blogger ÉletEnergia }
DIOZÓFIA = Isteni Filozófia  |  www.diozofia.hu
- embertársaink szolgálatában, testi, lelki és spirituális fejlődésük érdekében -
~ A Diozófia, az Isteni Filozófia; az emberek szolgálatában és spirituális fejlődésük érdekében | www.elmetrener.hu ~
(diozófia, filozofia, kozmogónia, tatvasz, tattwa, életenergia, életerő, radionika, elmetréner, mágia, gondolat, ego, személyiség, éter, asztrál, manifesztáció, meditáció, relaxáció, vitalitás, spirituális, ÉletErő, DIOZÓFIA)
:: Diozófia | Isteni filozófia / Ezotéria - Diozófiai, ezoterikus, parapszichológiai és szellemtudományi értekezések, elmélkedések és tanulmányok | Életenergia & Életerő | ÉletEnergiát generáló Készülékek ::
Diozófia | Isteni filozófia / Ezotéria
:: Ezotéria - Diozófiai, ezoterikus, parapszichológiai és szellemtudományi értekezések, elmélkedések és tanulmányok :: ÉletEnergia Készülékek :: Diozófia | Isteni filozófia / Ezotéria ::
[ www.diozofia.hu / Diozófia | Meditáció ~   { Kapcsolat | Elérhetőségek :: Üzenet | Email :: Oldaltérkép »» # 486989 - 3.236.16.13 :: (162.213.253.100) :: www.diozofia.hu/Diozofia---Meditacio-- | wave2cols-hu | DIOZÓFIA | DIOZÓFIA .hu | www.diozofia.hu {ŁCMSimple content--Ł | img:(abs):e-e--h/uf | pgs-h:(abs):e-e--h/uf} :: www.diozofia.hu / Diozófia | Meditáció ~ ]