English / USA Canada (english) English / UK | GB Ireland / Éire  EU / European Union Limba română / Romania Hungarian / Magyar nyelvü

DIOZÓFIA = Isteni Filozófia

Diozófiai értekezések, elmélkedések és tanulmányok Le


Útvonal: (Nyitóoldal) =>

'Oszirisz lélegzik'

  .    

Diozófia  |  Idézetek / Mottók
diozófia Tetteink kövessék mindig gondolatainkat, és ne fordítva.
Diozófia | Új Világ küszöbén I. - A szellemtudományi megismerés útja (6. o)


  .    


Diozófiai értekezések, elmélkedések és tanulmányok


“OSZIRISZ LÉLEGZIK“Számtalan rejtély és titok övezi a XXI-ik századba lépő emberiség eddigi történelmét.

Rég letünt civilizációk, kultúrák, népek és birodalmak anyagi és szellemi hagyatéka mindenkoron az emberiség kollektív tudatában megörőkítve fejtette ki hatását.

Kevés kulturális örökséget övezett annyi megoldhatatlannak látszó rejtély és titok, mint a világ csodái között emlegetett egyiptomi Sfinx és az idővel, halhatatlansággal dacoló kőkolosszusok, a Piramisok.

Már az Ókor nagy görög tudósai és gondolkodói számára is felfoghatatlan rejtélynek számitott a Giza-i fennsík érthetetlen üzenetet közvetítő komplexusa.

“Mindenki fél az Időtől, csak az Idő fél a Piramisoktól“ jegyezte fel Herodotosz.

Máig sem tisztázodott építésük technikája,  igazi rendeltetésük és főleg szellemi örökségként az utókorra hagyott üzenetük rejtélye.

A legrendkivülibb az egészben az, hogy noha az építkezés bámulatos léptékben zajlott..., az építmények együttesen nem emberek kínos lassú kézi munkájának tűnik, sokkal inkább hirtelen teremtésnek, mintha valami istenség alkotta volna meg a piramisokat, hogy azután egyszerően letegye őket a homoktenger közepére“  vélekedik Diodórosz i.e. első században.

A három nagy piramist a három nagy IV. Dinasztia korabeli fáraó; Hufu (Keopsz), Hafré (Kefren), valamint Menkauré (Mikerinos) síremlékének tart a hagyományos egyiptológia, holott egyetlen fáraó testét sem találták meg ezen építményekben, de még az igen kifinomult és rendkívül komplex temetkezési szertartásnak sem bukkantak a nyomaira.

Se felírat, sem írásos utalás nincsen, ami szerint társították e neveket a hozzájuk úgymond kapcsolódó piramisokhoz.

A két utóbbi Hafré és Menkauré szobraival kapcsolatos, melyeket a kolosszusokhoz tartozó halotti illetve völgytemplomnak nevezett építményekben találtak.

A Sfinx körüli rejtély még bonyolultabbnak tűnik, mivel semmilyen jelenleg ismeretes idő-megállapítási módszerrel sem lehetett egyértelmüen a korát megállapítani.

Így is “kora“ több mint 4500 éves.
Roppant monolit, hetvenhárom méter hosszú, tizenkét méter széles és húsz méter magas hatalmas test a gizai plató sziklaágyából kifaragva, oroszlán testével, ember fejével (a fáraók fejdíszével ékesítve), egyenesen kelet felé meredve, hihetetlen pontossággal a harmincadik széleségi fok mentén.
Mintha várakozna, figyelne, elveszve “mozdulatlanságban és némaságban“ Pliniusz szavai szerint.

Két kutató, Graham Hancock és Robert Bauval, félresöpörve a hagyományos konszenzus diktálta követelményeket, átkutatva és értelmezve az ősi feljegyzéseket, mítoszokat, sir és temetkezési szövegeket egy úgynevezett “asztronómiai nyelvezetre“ bukkantak, melyet hangzatosan archeoasztronautiká-nak neveztek.

Lényege, az égi és földi események, történések, értelmezések közötti kapcsolat tükrözödése a mindennapi életben.
Mindennek, ami az égen, mármint a csillagokkal, csillagképekkel történik, annak a földi eseményekben is tükröződniök kell.

Feltételezésük és logikájuk szerint az ősi egyiptomiak hatalmas csillagászati, geometriai, építészeti és asztrológiai ismeretekkel, tudással rendelkeztek.

Ezeket ékesen bizonyítják az említett építményekből “kiolvasható“, hihetetlennek tűnő adatok tömkelege. 
Innen kiindulva és a már említett írásos hagyatékok valós tényeket közlő adatainak elfogadásával, felhasználva a számitógépes szimuláció nyújtotta lehetőségeket megdöbbentő végkövetkeztetésre jutottak.

Az eddigi hagyományosan elfogadott nézettel szemben, mely az egyiptomi civilizáció keletkezésének korát legtöbb 4500-4700 évre becsülte, Hancockék által bizonyítottnak vélt keletkezési korhatárt ki kellene tolni még vagy 8000-8500 évvel, tehát kb. az i.e. 10500 évre.

Mire alapozzák feltételezéseiket?
Előszőr is az egyiptomiak valóságos megszállottsággal hirdetett “örök élet“ reménységének és temetkezési szertartásaikban szereplő “színjáték“ valósnak értelmezett elemeire.

Ősi mítoszaikban szereplő Iszis-Oszirisz-Horus Isten Királyok égi lakhelyeként venerált Orion-csillagképhez fűződő viszonyukra, melyben Oszirisz megtestesülését hitték.

Így feltételezték a kutatók, hogy maguk a Piramisok sem csupán “temetkezési emlékművek“, hanem igen fontos tartózékai egy sokkal régebbi “kozmikus kapcsolatnak“, amikor is Egyiptom Isten Királyai  valóban jelenlétükkel tisztelték meg alattvalóikat.

Említésre méltó, hogy emlegetnek egy “első Időt“, Szep Tepit, “Korai Őskornak“ nevezett időszakot, meg egy bámulatra méltó kronológiát, ahol történelmüket három nagy időtartamra osztják (“Torinói papirusz“-nak nevezett királylista), melyben felsorolnak tíz Neter, azaz “istenkirály“ nevet és uralkodásuk időtartamát.

Sajnos a legtöbb esetben ez kiolvashatatlan már, vagy elveszett, de Thot “bölcsesség és tudás“  Istenének neve mellett szerepel 3216 esztendő, valamint 300 esztendő Hórusz-nak neve mellett kit Egyiptom utolsó “isteni“ királyaként tiszteltek.

Következik egy második felsorolás, “Hórusz Követőiről“, Szemszu Hor, kiket hol Bölcseknek, hol Szellemeknek, hol Ősöknek nevez a szöveg.

De a két utolsó sor azonban összegez, így “Szemszu Hor, 13420 esztendő, uralmak a Szemszu Hor előtt, 23200 esztendő, összesen 36620 esztendő“.

Így érkezünk el Ménész “archaikus“ fáraóig (az első tudománytörténelmi szempontból elismert birodalom alapítóig) ki i.e. 3000 körül uralkodott, kit követnek a már ismert XXVI Dinasztia királyai egészen i.e.525-ig, amikor is Kambyses perzsa uralkodó legyőzi III. Psammetichost, a XXVI-ik dinasztia utolsó királyát.

De térjünk vissza Hancock-ék feltételezéséhez.
Bizonyított tény, hogy a hatalmas Gizai plató egy összefüggő, hatalmas jelképkolosszus, ahol az egyes építmények elhelyezése és jelképrendszere nem véletlen műve.

Egy gigantikus “csillagkapú“, hol az Ég és Föld egy jól meghatározott “első Időben“ egyesült, akárcsak a két országtest, Alsó és Felső Egyiptom.

A Piramisok elrendezése, a Nilushoz igazított helyzetük tökéletesen lefedik az Orion csillagkép és Tejút helyzetének az i.e.10500 körüli állapotát, mint egy tükörképet, vagyis az Oroszlán zodiákus horizonton feltűnő korát (kb.i.e.10900-8800).

Érdekesség, hogy a Sfinx  is oroszlántestével arra a keleti horizontra függeszti tekintetét, melyet a számítógépes szimuláció szerint égi “testvérének“ megjelenésével esett egybe, vagyis az Oroszlán csillagkép zodiákus “kozmikus hónapjával“.

Tény, hogy a hatalmas testen látható szembetűnő kopások jelei, nem a szél és homok okozta sebek, hanem nagy esőzések által kivájt eróziós nyomok, melyek arra utalnak, hogy a szoboralakot még mielőtt a Szahara elsivatagosodott volna (kb.i.e. 10000-7000) faragták ki.

Tény az is, hogy az ősi egyiptomiak igen is ismerték a “precesszió“ fogalmát és fel is használták számításaikban, ami egy igen fejlett, pontos és összetett trigonometriai és csillagászati ismeretekre utal, akkor, amikor a hagyomány az i.e.7000-5000 korszakot, mint “primitív, vadászó-gyüjtőgető életmódot folytató, pattintott köveket és botokat használó proto-kulturák emberiségeként“ jellemzi.

Kik- és hogyan voltak képesek megalkotni az említett építményeket, létrehozni azt a magas lelkiségre, szellemiségre korunkat is meghazudtoló elvont gondolkodásra képes, évezredes megfigyelésre és tapasztalatra támaszkodó, már irásban foglalásának idejében ősréginek számító eszmerendszert?

Ez még megoldásra vár.
Egy biztos, a 90-es évek kutatásai e téren, ha újra engedélyezik a helyszini, az egyiptomi állam által leállított (?!) feltárásokat, olyan bizonyítékokkal szolgálhatnak, melyek joggal megkérdőjelezhetik a hivatalos konszenzus által kikényszerített, az emberi civilizáció genezisének eddig elfogadott kezdeteit.

Talán eljön majd az idő, amikor felkutatjuk az elfeledett genezis és rendeltetés eltemetett kincseit:
“A csillagok emlékként fakulnak meg a hajnal pillanataiban. Messze keleten a Nap tűnik fel, aranylón, akár egy felnyíló szem. Annak mit néven nevezünk, léteznie kell. Azt, ami létezik, le kell írnunk. Amit leírunk, arra emlékeznünk kell. És amire emlékezünk, az él. Egyiptom földjén Osziriz lélegzik“.
Halottak Könyve, Ani Papyrus XV.fejezet, N.Ellis fordításából.v. Sorompó László 
természetgyógyász, diozófus

 

- ! -

~ * ~


.

Diozófia | Email

Ezen írásoknak és ezeknek az értekezéseknek, cikkeknek, kép- video- és és hanganyagoknak a teljes- és összes tartalma, szerzői jogvédelem alatt áll. Másolása, tárolása, vagy másik weboldalon való -akár bármely részletének- megjelentetése, valamint publikálása, semmilyen formában nem megengedett, (ill. csak a szerző(k) előzetes írásbeli engedélyével lehetséges)!


© Copyright. Minden jog fenntartva!

www.diozofia.hu


* * * * * * *

.

  .    

Diozófia  |  Idézetek / Mottók
diozófia Az életenergia, a lét maga.
Diozófia | Új Világ küszöbén


  .    

Idézet | Mottó

életenergia & életerő & chi életerő "A teremtés egyik legfontosabb elve: amit nem tud maga elé képzelni az ember, az nem is valósúlhat meg. Minden energia, amely arra vár, hogy formát öltsön. A szellem, a tudat képzeletben megadja azt a formát, amelyet azután felvehet az energia. Ez a manifesztáció".
Kurt Tepperwein


  .    


Marketingszlogen

életenergia & életerő & chi életerő Ha Ön teljesen egészséges, minden -élet-területen sikeres és már mindent elért amit szeretett volna, akkor Önnek nincs szüksége Életenergia Készülékre.
Gratulálunk! Nyugodtan továbbléphet és kedvére tovább böngészhet az oldalainkon vagy az interneten!
Viszont; ha Ön nem - vagy legalábbis; még nem!- a fenti kategóriába tartózik, akkor szíveskedjen egy kis időt rászánni, hogy áttanulmányozza az itt leírtakat.
Ígérjük, hogy ennek következtében sok új -lényeges- információval fog gyarapodni- és gazdagodni, sokat fog ezekből tanulni, szélesebb látókörre tesz szert és ...másképp fogja látni -és érzékelni- a világot, mint eddig!
Ha pedig elhatározza, hogy Életenergia Készüléket rendel és azt -hosszútávon- használni is fogja, -ami élete egyik legjobb és legsikeresebb döntése lehet- akkor... megváltozik az élete!


.


Az integrált ÉletErő Generátorokkal működő ÉletEnergia Készülékek segítségével

    többek között......
  életenergia készülékek & életerő generátor biztonság, jólét, harmónia

Életenergia Készülékek & ÉletErő Generátorok | Manifesztációs Programok

        életenergia készülékek & életerő generátor szokáskontroll, személyiségfejlesztés, önmegvalósítás


életenergia & életerő & chi Az ÉletEnergia & ÉletErő áthidal minden / bármilyen távolságot ! Érzékelje és vegye át most Ön is -tudatosan-ezt a pozitív és jótékony energiát !
Annál is inkább, mivel most -még- ingyenes az  ÉletEnergia & ÉletErő Transzfer Teszt  »»


  .    


DIOZÓFIA: Isteni filozófia


Diozófiai értekezések, elmélkedések és tanulmányok a Létről, Életről, Isten és ember viszonyáról...

Üzenetküldés / E-Mail »»»» Diozófia = Isteni Filozófia


Egyéni Google keresőmotor ezen weboldalakhoz: ÉletEnergia Készülékek | www.eletenergia.hu & Google »»

top
Content
Diozófia = Isteni Filozófia | - embertársaink szolgálatában, testi, lelki és spirituális fejlődésük érdekében -
{ facebook Facebook: ÉletEnergia & Életenergia Készülékek G+ google+ életenergia Google Plus ÉletEnergia & ÉletErő Google Site ÉletEnergia Google Sites ÉletEnergia & ÉletErőG Blogger ÉletEnergia Google Blogger ÉletEnergia }
DIOZÓFIA = Isteni Filozófia  |  www.diozofia.hu
- embertársaink szolgálatában, testi, lelki és spirituális fejlődésük érdekében -
~ A Diozófia, az Isteni Filozófia; az emberek szolgálatában és spirituális fejlődésük érdekében | www.elmetrener.hu ~
(diozófia, filozofia, kozmogónia, tatvasz, tattwa, életenergia, életerő, radionika, elmetréner, mágia, gondolat, ego, személyiség, éter, asztrál, manifesztáció, meditáció, relaxáció, vitalitás, spirituális, ÉletErő, DIOZÓFIA)
:: Diozófia | Isteni filozófia / Ezotéria - Diozófiai, ezoterikus, parapszichológiai és szellemtudományi értekezések, elmélkedések és tanulmányok | Életenergia & Életerő | ÉletEnergiát generáló Készülékek ::
Diozófia | Isteni filozófia / Ezotéria
:: Ezotéria - Diozófiai, ezoterikus, parapszichológiai és szellemtudományi értekezések, elmélkedések és tanulmányok :: ÉletEnergia Készülékek :: Diozófia | Isteni filozófia / Ezotéria ::
[ www.diozofia.hu / 'Oszirisz lélegzik'   { Kapcsolat | Elérhetőségek :: Üzenet | Email :: Oldaltérkép »» # 215988 - 3.227.235.57 :: (162.213.253.100) :: www.diozofia.hu/Diozofiai-ertekezesek-es-tanulmanyok-Ep-Lelekkel-egeszseges-Eletert--Oszirisz-lelegzik- | wave2cols-hu | DIOZÓFIA | DIOZÓFIA .hu | www.diozofia.hu {ŁCMSimple content--Ł | img:(abs):e-e--h/uf | pgs-h:(abs):e-e--h/uf} :: www.diozofia.hu / 'Oszirisz lélegzik' ]