English / USA Canada (english) English / UK | GB Ireland / Éire  EU / European Union Limba română / Romania Hungarian / Magyar nyelvü


DIOZÓFIA = Isteni Filozófia

- embertársaink szolgálatában, testi, lelki és spirituális fejlődésük érdekében -

~ Diozófiai értekezések, elmélkedések és tanulmányok | www.diozofia.hu ~

Page
Menu
Menü

Üzenetek

  .    

Diozófia  |  Idézetek / Mottók
. diozófia A nagy misztikus, a 'Háromszorosan Magasztos Hermész', az "ami fent az lent, és ami lent az fent" bölcsességével egyszer és mindenkorra kijelentette és letéteményezte az Örök Igazságot: csak a Fokozat és az abban megnyilatkozó Forma a változó, a Lényeg azonban mindenkoron és mindenhol, minden körülmények között ugyanaz.
Diozófia | Új Világ küszöbén II. - A Hierarchiákról, Korszakokról, Teremtésről (113. o)

.

  .    


Diozófiai értekezések, elmélkedések és tanulmányok


ÜZENETEK


Idézetek / Mottók
"Elég nagy kontár lehetett az 'öreg szakállas', ha csak ezt a fércmunkát tudta összetákolni..."
Elkötelezett örök 'szkeptikus'

"Minden világ -a maga nemében- tökéletes. Tökéletes csak tökéletest tud alkotni."
Tapasztalt szellemtudomány-kutatóA Diozófia vallja, hogy az ÉLET - örök, oszthatatlan, megismerhető és tökéletességre törekvő.
Hogy, a mindenbe lévő és mindent magába foglaló, EGYETEMES SZELLEM mint ÉLETENERGIA, a létezést létrehozó-, fenttartó- és irányitó ISTEN LÉT, nem csupán fogalom, hanem igenis megismerhető VALÓSÁG.

Magyarázhatóvá és megérthetővé teszi, a mindenkori tudatállapot függvényében, kelet és nyugat, lét-, valamint életszemléletét, mindazon, eddig csak -úgymond- beavatottak számára érthető megismerésen alapuló TUDÁST.

Számára nincs megismerhetetlen, meg nem értett fogalom vagy ismeret, igy mindent a logikára épülő elfogadásra és azonosulásra épitve hoz az érdeklődő tudomására.

A hinni és tudni elvet vallva, mindenki számára igyekszik lehetővé tenni az ismeretekhez való jutást.

A Diozófiával elérkezett a teljességre törekvő kor, amikor az Embernek újra lehetőség adódik, hogy elvégezze azt a csodálatos metamorfozisát, mikor az öntudatra épülő emberarcú Istenből, Krisztus tudattal megáldott Isten arcú emberré válhat.

Számtalan elmélet, irányzat, értelmező probálkozás, kényszeritő intézményesitett dogma igyekezett a korok szellemében a sok feltett 'miértre és hogyanra' választ adni.
A Diozófiának sem célja a kinyilatkoztatott igazság elfogadtatása.

Helyes-e vagy sem? Ki tudja?! Mi, nemcsak hisszük, tudjuk, hogy igen!
Új vallás, esetleg? - természetesen, nem!

Álljon itt egy idézet az Apostolok Cselekedeteiből, mellyel talán, a gamalieli bölcsességgel feloldhatnánk a fölösleges tépelődést:
"Mostanra nézve is mondom néktek, álljatok el az emberektől, és hagyjatok békét nékik: mert ha emberektől van e tanács, vagy e dolog, semmivé lesz. Ha pedig Istentől van, ti fel nem bonthatjátok azt: nehogy esetleg Isten ellen harczolóknak is találtassatok."
(Ap.Cs.5/38-39)


ÜZENETEK


Gondolkodjatok el rajtuk, mondanivalójukon, meditáljatok a jelentésükön.


Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké.
Jn.8/51


Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.
Jn. 8/12


Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!
Jn.14/27


Én ezekért könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nékem adtál, mert a tieid. És az enyémek mind a tiéid, és a tiéid az enyémek; és megdicsőítettem ő bennök. És nem vagyok többé e világon, de ők e világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!
Jn.17/9-11


És én azt a dicsőséget, őnékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egyek vagyunk: én ő bennük, és te én bennem; hogy tökéletes eggyé legyenek, és hogy meg-ismerje a világ, hogy Te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek; hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nékem adtál: mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése elött.
Jn.17/22-24


Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, ki ki az ő felebarátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon.
Ef.4/25-26


…a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig türést, a türés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet.
2Pt.1/5-7


...mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek.
Fil.4/11


Ha annak okáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a Lélekben való közösségben, ha helye van a szívnek és a könyörületességnek, teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egyugyanazon indulattal lévén.
Semmit sem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem egy-mást különbnek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is.
Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
Fil.2/1-4, 10-11


A szeretet hosszútűrő, kegyes, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik éktelenül, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltur.
1Kor.13/4-7


Mert bizony mondom néktek, míg az ég és föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik.
Mt. 5/18


Hallatonok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémuljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lesznek éhségek és döghalálok, és föld-indulások mindenfelé. Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.
Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül.
Mt. 24/6-8,36

Vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsük, amit munkáltunk, hanem teljes jutalmat nyerjünk. Aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Aki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé Ha valaki elmegy hozzátok és nem ezt a tudományt viszi, ne fogadjátok azt be házatokba, és azt ne köszöntsétek ; Mert a ki köszönti azt, részes annak gonosz cse- lekedeteiben.
2Jn 1/8-11


Amiket pedig néktek mondok, mindeniknek mondom: vigyázzatok!
Mk .13/37


Annak okáért menthetetlen vagy óh ember, bárki légy, aki ítélsz: mert a miben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod; mivel ugyanazokat míveled te, a ki ítélsz.
Róm. 2/1


Ne szóljátok meg egymást atyámfiai. Aki megszólja atyafiát, és aki kárhoztatja atyafiát, az a törvény ellen szól, és a törvényt kárhoztatja. Ha pedig a törvényt kárhoz- tatod, nem megtartója, hanem bírája vagy a törvénynek. Egy a törvényhozó, aki hatal- mas megtartani és elveszíteni: kicsoda vagy te, hogy kárhoztatod a másikat?
Jak. 4/11-12


Mert közulünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának: Mert ha élünk, az Úrnak élünk; ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk.
Róm .14/7-8


Senkinek semmivel ne tartozzatok hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert aki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte. Mert ez: Ne paráználkodjál, ne ölj, ne orozz, hamis tanúbizonyságot ne szólj, ne kívánjad, és ha valamely más parancsolat van, ebben az ígében foglaltatik egybe: Szeressed felebarátodat mint temagadat. A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot. Annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet.
Róm.13/8-10


Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.
2Kor 8/9


A tanítványai mondják: Uram mutasd meg a helyet, azt ahol vagy. Krisztus így válaszol: Fény van egy fénylény belsejében és megvílágítja az egész világot. Ha nem világítana, akkor sötétség lenne.
Tamás (apokr) 6/22-23


És aki arat, jutalmat nyer, és az örök életre gyümölcsöt gyüjt; hogy mint a vető, mint az arató együtt örvendezzen. Mert ebben a mondásban az igaz, hogy más a vető, más az arató. Én annak az aratására küldtelek benneteket, amit nem ti munkáltatok; mások munkáltak és ti mások munkájába állottatok.
Jn. 4/36,38


Szenved-é valaki köztetek? Imádkozzék. Öröme van-é valakinek? Dícséretet énekeljen. Beteg-é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Urnak nevében. És a hitből való imádság megtartja a beteget és az Űr felsegítit őt. És ha bünt követett is el, megbocsáttatik néki.
Jak. 5/13-15


Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálkodást jó kedvből. Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek; Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtelen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon.
Fil. 2/13-15


Békességet hagyok néktek: az én békességemet adom néktek: nem úgy adom néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!
Jn. 14/27


Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon: hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek.
Jn. 15/16-17


Ha lehetséges, amenyire rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek.
Róm.12/18


Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, Istennek, ami Istené. A testnek, ami a testé, a léleknek, ami a léleké, szellemnek, ami a szellemé. Mindennek adjátok meg azt, ami az övé.
Tamás (apokr). 6/14


…a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudo- mányt, a tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig türést, a tűrés mellé pedig kegyességet. A kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet.
2Pét.1/5-7


Ti engem így hívtok: Mester és Uram. Jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábatokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy a miképen én cselekedtem veletek, ti is akképen cselekedjetek. Bizony mondom néktek: A szolga nem nagyobb az ő Uránál; sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket.
Jn.13/13-17


Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem oket, és követnek engem: és én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja oket az én kezemből. Az én Atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindenkinél: és senki sem ragadhatja ki azokat az én Atyámnak kezéből.
Én és az Atya egy vagyunk.
Jn.10/17-30


Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra: és lészen EGY AKOL ÉS EGY PÁSZTOR
Jn.10/16


Én vagyok a jó pásztor: és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim.
Jn.10/14


Mert ama beszédeket, amelyeket nékem adtál, ő nékik adtam; és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Én ezekért könyörgök: nem a világért, hanem azokért, akiket nékem adtál, mert a tiéid. És az enyémek mind a tiéid, és a tiéid az enyémek; és megdicsőítettem ő bennük.
Jn.17/8-10


Amiképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra; …de nemcsak ő érettök könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédeikre hisznek majd én bennem; …És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi is egy vagyunk: én ő bennük, és te én bennem.
Jn.17/18-23


Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelt, azokat el is hívta, és akiket el is hívott, azokat meg is igazította; akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk!
Róm.8/20-30


- ! -

~ * ~


.

Email
Ezen írásoknak és ezeknek az értekezéseknek, cikkeknek, kép- video- és és hanganyagoknak a teljes- és összes tartalma, szerzői jogvédelem alatt áll. Másolása, tárolása, vagy másik weboldalon való -akár bármely részletének- megjelentetése, valamint publikálása, semmilyen formában nem megengedett, (ill. csak a szerző(k) előzetes írásbeli engedélyével lehetséges)!


© Copyright. Minden jog fenntartva!

www.diozofia.hu


* * * * * * *

.
  .    

Diozófia  |  Idézetek / Mottók
diozófia Senki sem kap nagyobb, vagy nehezebb feladatot, vagy nehezebb próbatételt, mint amekkorát megoldani, vagy elviselni képes.
...Ha mindenkor, legjobb lelkiismeretünk szerint cselekszünk, beszélünk és gondolkozunk, soha nem vádolhatjuk magunkat, még akkor sem, ha utólag rá is jövünk hogy egyik-másik dologban tévedtünk.
Diozófia | Új Világ küszöbén II. - A reinkarnációról (97. o)


  .    

Idézet | Mottó

életenergia & életerő & chi életerő "A gyertya lángja úgy világít, hogy elnyeli a körülötte lévő sötétséget".
Dézsi Sándor


  .    


Marketingszlogen

életenergia & életerő & chi életerő Adj erőt -életerőt!- kreatív ötleteidnek és biztosíts energiát -életenergiát!- pozitív gondolataidnak, megvalósulásuk érdekében!


.


Az integrált ÉletErő Generátorokkal működő ÉletEnergia Készülékek segítségével

    többek között......
  életenergia készülékek & életerő generátor Trend-ek programozása | Radionika beállítások

Életenergia Készülékek & ÉletErő Generátorok | Manifesztációs Programok

        életenergia készülékek & életerő generátor szokáskontroll, személyiségfejlesztés, önmegvalósítás


életenergia & életerő & chi Az ÉletEnergia & ÉletErő áthidal minden / bármilyen távolságot ! Érzékelje és vegye át most Ön is -tudatosan-ezt a pozitív és jótékony energiát !
Annál is inkább, mivel most -még- ingyenes az  ÉletEnergia & ÉletErő Transzfer Teszt  »»


  .    


DIOZÓFIA: Isteni filozófia


Diozófiai értekezések, elmélkedések és tanulmányok a Létről, Életről, Isten és ember viszonyáról...

Üzenetküldés / E-Mail »»


 « Elöző oldal ^ Fel, az oldal tetejére ^ »
Page
Menu

Powered by CMSimple: Small, Simple & Smart, with no database! | Template: ge-webdesign.de

:: DIOZÓFIA ::  |  www.diozofia.hu
- embertársaink szolgálatában, testi, lelki és spirituális fejlődésük érdekében -
~ A Diozófia, az Isteni Filozófia; az emberek szolgálatában és spirituális fejlődésük érdekében | www.elmetrener.hu ~
(diozófia, filozofia, kozmogónia, tatvasz, tattwa, életenergia, életerő, radionika, elmetréner, mágia, gondolat, ego, személyiség, éter, asztrál, manifesztáció, meditáció, relaxáció, vitalitás, spirituális, ÉletErő, DIOZÓFIA)
:: Diozófia | Isteni filozófia / Ezotéria - Diozófiai, ezoterikus, parapszichológiai és szellemtudományi értekezések, elmélkedések és tanulmányok | Életenergia & Életerő | ÉletEnergiát generáló Készülékek ::
Diozófia | Isteni filozófia / Ezotéria
:: ~ www.diozofia.hu | Diozófia | Isteni filozófia / Ezotéria :: ÉletEnergia & Életerő | Orgonit ~ ::
# Diozófia: Isteni filozófia | Diozófiai értekezések, elmélkedések és tanulmányok a Létről, Életről, Isten és ember viszonyáról #
[ www.diozofia.hu / Üzenetek  { Kapcsolat | Elérhetőségek :: Üzenet | Email :: Oldaltérkép »» # 472554 - 3.235.172.213 :: (162.213.253.100) :: www.diozofia.hu/Diozofiai-ertekezesek-es-tanulmanyok-Uzenetek | clouds_2colsR_960-hu | DIOZÓFIA | DIOZÓFIA .hu | www.diozofia.hu {ŁCMSimple content--Ł | img:(abs):e-e--h/uf | pgs-h:(abs):e-e--h/uf} :: www.diozofia.hu / Üzenetek ]
Fel...